Πυρήνας της φιλοσοφίας των Cactus Hotels είναι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης. Η επιχείρηση αναγνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προερχόμενο από αειφόρες στρατηγικές και έτσι ισορροπεί την επιτυχία ανάμεσα στο κέρδος, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ευημερία της κοινωνίας. Η αποστολή μας είναι η υποχρέωσή μας να συμβιώνουμε αρμονικά με όλους τους εταίρους μας, να κατανοήσουμε τους στόχους βιωσιμότητας και να ευθυγραμμίσουμε τις προτεραιότητές μας (πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινότητα). Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να βελτιστοποιήσουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες και να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια, την ποιότητα και την απόδοση.